Fred Haise: NASA astronaut and Apollo 13 crewmember