Launchapalooza! You can watch 4 rockets launch in 4 days this week