This stunning 4K video re-creates Apollo 13's perilous trip around moon